fbpx

Regulamin sklepu internetowego www.theshifthouse.com

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnościągospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,
 3. Przedsiębiorca Konsumencki – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnościągospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Przedsiębiorca Konsumencki jest również Kupującym,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.theshifthouse.com,
 6. Sprzedawca – The Shift House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-924, ul.Niekłańska 35/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000912370, NIP: 1133037592,  REGON: 389526203.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu treści cyfrowych, uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienieszczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:dostęp do Internetu,
  standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z treści cyfrowych kupowanych w Sklepie wystarczające jest spełnienie tych samych warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Jeżeli korzystanie z treści cyfrowych kupowanych w Sklepie wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego,

stosowne informacje w tym zakresie zawarte są w opisie treści cyfrowej na stronie Sklepu.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególnościpoprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienieKupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.
 3. Jeżeli Kupujący zakłada konto użytkownika w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są daneKupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta zwykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Jeżeli Kupujący zapisuje się do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogąelektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach,promocjach, produktach Sprzedawcy.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy odostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu,Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego treści cyfrowych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizującyzamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu

w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz

instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 dni od jego złożenia.

 1. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność zapodanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 2. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

§ 5 Dostawa i płatność

 1. Treści cyfrowe dostarczane są drogą elektroniczną nieodpłatnie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu naetapie składania zamówienia.
 3. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez:system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu
  system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
  system płatności Stripe, obsługiwany przez firmę Stripe Inc z siedzibą w San Francisco, USA
 4. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku kursów on-line, dla Kupującego może zostać utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący traci dostęp do kursu.
 4. W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do kursu.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca Konsumencki, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://bezpieczny.biz/wp-content/uploads/2021/06/05.-Formularz-odstapienia-od- umowy.doc jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsumencki wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lubprawną (rękojmia za wady). Rękojmia jest wyłączona w stosunku do Kupującego innego niż Konsument lubPrzedsiębiorca Konsumencki.
 3. Jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę, Kupujący może:żądać wymiany produktu na wolny od wad, żądać usunięcia wady,
  złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

page4image13735168 page4image13735936

 1. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://bezpieczny.biz/wp- content/uploads/2021/06/06.-Formularz-reklamacyjny.doc, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 4. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.

§ 10 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści cyfrowe, treści dostępne na stronach Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

page5image13651520 page5image13651712

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz Przedsiębiorców Konsumenckich, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.01.2022
 5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

Regulamin Portalu ważny od 11.12.2020 r.

 §1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi wykonanie zobowiązania, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030).
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Portalu oraz Programu Konsultacji przez Użytkownika – posiadacza Kodów oraz Klientów. Akceptacja Regulaminu jest niezbędna dla korzystania z Konsultacji za pośrednictwem Platformy.
 3. Aktualny Regulamin zamieszczany jest w odpowiedniej zakładce na Stronie pod adresem: https://theshifthouse.com/regulamin. Użytkownik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.
 4. Korzystanie z Konsultacji jest w pełni dobrowolne i wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego Kodu lub uiszczenia odpowiedniej opłaty za pośrednictwem Platformy.
 5. TSH zastrzega, że ilość miejsc na poszczególne Konsultacje udostępniane okresowo za pośrednictwem Platformy w określonych terminach jest ograniczona. W tym przypadku decyduje kolejność zgłoszeń Użytkowników.

§ 2 Definicje

 1. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) Aplikacja– program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy,

b) Dane osobowe– dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

c) Klient– oznacza podmiot, który na podstawie umowy z TSH umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu Konsultacji,

d) Kod– kod udostępniony przez TSH uprawniający Użytkownika do korzystania za pośrednictwem Platformy z Konsultacji o wartości równej lub niższej niż wartość przypisana do Kodu.

e) Konsultacja – usługa konsultacyjna świadczona on-line za pośrednictwem Platformy przez Konsultanta zgodnie z jego specjalizacją na rzecz Użytkownika w sposób wskazany w opisie usługi na Stronie.

f) Konsultant– podmiot świadczący Użytkownikom na podstawie umowy z TSH usługi konsultacyjne w ramach Programu Konsultacji, z których korzystanie możliwe jest przy wprowadzeniu Kodu lub uiszczeniu odpowiedniej opłaty za pośrednictwem Platformy,

g) Platforma– zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu Kodu na stronie https://theshifthouse.as.me lub uiszczeniu odpowiedniej opłaty oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu,

h) Program Konsultacji– zestaw wyselekcjonowanych przez TSH pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla Użytkowników zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Konsultantów,

i) Regulamin– oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

j) Strona/Portal– strona internetowa dostępna pod adresem https://theshifthouse.com,

k) TSH– The Shift House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-924, ul.Niekłańska 35/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000912370, NIP: 1133037592,  REGON: 389526203

l) Użytkownik– osoba fizyczna, która posiada aktywny Kod lub uiściła odpowiednią opłatę za pośrednictwem Platformy.

§3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Programu Konsultacji w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami prawa, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i z zachowaniem dobrych obyczajów, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów TSH.
 2. Zabronione jest w szczególności:

a) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających niniejszy Regulamin, przepisy prawa, ogólne zasady korzystania z sieci Internet lub dobre obyczaje,

b) zamieszczanie w Portalu lub rozpowszechnianie przez Portal szkodliwego oprogramowania lub innych mechanizmów lub urządzeń mogących wywołać zakłócenie działania Portalu lub jego działanie niezgodne z Regulaminem,

c) podszywanie się pod inne osoby, podawanie fałszywych danych osobowych lub inne wprowadzanie w błąd co do osoby Użytkownika.

3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 1 i 2 powyżej, TSH może odmówić Użytkownikowi udzielenia Konsultacji oraz podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić TSH w sposób określony w § 7 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z udzielaniem Konsultacji, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

5. TSH oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Użytkownicy powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

§4 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Portalu wymaga korzystania z urządzenia z dostępem do sieci Internet. Dla prawidłowego odbycia Konsultacji urządzenie powinno być wyposażone w mikrofon i kamerę.
 2. Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) zastosowania przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek (TSH nie gwarantuje poprawności działania Portalu przy stosowaniu przeglądarek w wersjach starszych),

b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Adobe Acrobat Reader do poprawnego otwierania plików w formacie PDF,

c) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Zoom do poprawnego przeprowadzenia Konsultacji,

d) strona internetowa jest w pełni responsywna.

3. Do korzystania z Portalu jest wymagana wcześniejsza rejestracja Użytkownika.

§5 Dane osobowe

 1. TSH pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania z Portalu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://theshifthouse.com/polityka_prywatnosci. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres [email protected].
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi oraz na podstawie uzasadnionego interesu TSH, którym jest:

a) marketing bezpośredni polegający na oferowaniu nowych produktów czy usług przez TSH oraz mający na celu podnoszenie jakości usług poprzez badanie zadowolenia z usługi w drodze kontaktu poprzez wybrany przez Użytkownika kanał komunikacji, prowadzenie analiz i statystyk,

b) dostosowanie Portalu do potrzeb Użytkownika,

c) zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych przez TSH drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu.

3. TSH będzie przechowywać dane Użytkowników przez następujące okresy:

a) w celu świadczenia usługi – przez okres posiadania aktywnego konta użytkownika na Platformie,

b) w celach podatkowych i rachunkowych – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,

c) w celach marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu.

4. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo dostępu do danych,

f) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

g) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

h) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

i) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od TSH danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Aby skorzystać z powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z TSH lub z administratorem danych osobowych TSH pod adresem [email protected].

 1. THS chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Gromadzone dane osobowe Użytkowników traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze THS, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane Konsultantom oraz dostawcom dodatkowych usług dostępnych w ramach Programu Konsultacji, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom wspierającym, wykonującym usługi audytowe, wspomagającym obsługę Użytkowników np. Infolinii, wspierającym działania marketingowe oraz organom publicznym. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez TSH.
 3. Portal może używać plików cookies (tzw. ciasteczek). Szczegóły w tym zakresie zostały opisane w Polityce w sprawie plików cookies, zamieszczonej na Stronie pod adresem: https://theshifthouse.com/polityka_prywatnosci, stanowiącej integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.

§6 Prawa własności intelektualnej

 1. Poprzez korzystanie z Portalu lub akceptację niniejszego regulaminu na Użytkownika nie zostają przenoszone jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie do Portalu lub jej jakiejkolwiek części.
 2. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Portalu, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Portalu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują TSH lub podmiotom, z którymi TSH zawarł stosowne umowy.
 3. Wykorzystanie treści może odbywać się wyłączenie na podstawie wyraźnej uprzedniej zgody wyrażonej przez TSH.

§7 Kontakt i reklamacje

 1. Użytkownik może zgłaszać uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu na adres: [email protected] lub za pomocą odrębnej zakładki w Portalu, jeśli taka zostanie udostępniona. W zgłoszeniu Użytkownik powinien wskazać opis zaistniałego problemu
 2. TSH może zadać Użytkownikowi dodatkowe pytania w celu właściwego rozpatrzenia zgłaszanych uwag.
 3. TSH rozpatruje zgłoszone uwagi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pełnych informacji umożliwiających ich rozpatrzenie.

§8 Odpowiedzialność

 1. TSH nie odpowiada za nieprawidłowe działanie lub przerwy w działaniu Portalu, które mogą wyniknąć z przyczyn technicznych, zmiany systemu operacyjnego na urządzeniu Użytkownika lub niekompatybilnością innego oprogramowania znajdującego się na tym urządzeniu.
 2. TSH nie odpowiada za przerwy techniczne wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet lub zewnętrznych stron www nieprowadzonych przez TSH.
 3. TSH nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od TSH, których TSH nie mógł racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z całości lub części funkcjonalności Portalu.
 4. TSH nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Portalu, jeśli powodem jest awaria, a także modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania TSH, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez umieszczenie komunikatu w Portalu.
 5. TSH nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z braku dostosowania się przez Użytkownika do zapisów Regulaminu oraz regulaminów usług świadczonych przez Partnerów w ramach Programu czy regulaminów usług dodatkowych dostępnych dla Użytkowników, prezentowanych w Portalu.

§9 Zmiana i wypowiedzenie Regulaminu

 1. Z ważnych przyczyn, za jakie uznaje się w szczególności:

a) zmianę, a w szczególności poszerzenie zakresu funkcjonalności Portalu,

b) zmianę charakterystyki istniejących funkcjonalności Portalu

TSH zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

 1. Treść aktualnego Regulaminu dostępna jest każdorazowo w odpowiedniej zakładce Portalu na stronie https://theshifthouse.com/regulamin.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Użytkownik ma możliwość rozwiązywania sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu zarówno przed sądami powszechnymi, jak i metodami alternatywnego rozstrzygania sporów, np. po zakończeniu procesu reklamacyjnego poprzez mediację, za zgodą TSH.
 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666, ze zm.) oraz RODO.

Regulamin Udzielania Konsultacji

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem TSH przez Konsultantów na rzecz Użytkowników, polegającej na udzielaniu porad eksperckich on-line w obszarze podnoszenia jakości codziennego funkcjonowania.

2. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) Aplikacja– program komputerowy (aplikacja mobilna) instalowana na urządzeniu mobilnym (smartfonie) Użytkownika, za pośrednictwem której Użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności Platformy,

b) Dane osobowe– dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,

c) Klient– oznacza podmiot, który na podstawie umowy z TSH umożliwił swoim pracownikom, zleceniobiorcom lub współpracownikom, ich osobom towarzyszącym lub ich dzieciom korzystanie z Programu Konsultacji,

d) Kod– kod udostępniony przez TSH uprawniający Użytkownika do korzystania z Konsultacji za pośrednictwem ,

e) Konsultacja – usługa konsultacyjna świadczona on-line za pośrednictwem Platformy przez Konsultanta zgodnie z jego specjalizacją na rzecz Użytkownika w sposób wskazany w opisie usługi na Stronie, polegająca na udzielaniu indywidualnych porad eksperckich w obszarze podnoszenia jakości codziennego funkcjonowania,

f) Konsultant– podmiot świadczący Użytkownikom na podstawie umowy z TSH usługi konsultacyjne w ramach Programu Konsultacji, z których korzystanie możliwe jest przy wprowadzeniu Kodu lub uiszczeniu odpowiedniej opłaty za pośrednictwem Platformy,

g) Platforma– zbiór usług i funkcji dostępnych dla Użytkownika po zarejestrowaniu Kodu na stronie https://theshifthouse.as.me oraz zbiór danych i ustawień Użytkownika związanych z działaniem usług po zalogowaniu,

h) Program Konsultacji– zestaw wyselekcjonowanych przez TSH pod kątem potrzeb Klienta usług szczegółowo opisanych w umowie z Klientem dostępnych dla Użytkowników zgłoszonych przez Klienta, świadczonych przez Konsultantów,

i) Regulamin– oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami,

j) Strona/Portal– strona internetowa dostępna pod adresem https://theshifthouse.as.me

k) TSH– The Shift House Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 03-924, ul.Niekłańska 35/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000912370, NIP: 1133037592,  REGON: 389526203,

l) Użytkownik– osoba fizyczna, która posiada aktywny Kod lub uiściła odpowiednią opłatę i spełnia wymagania określone Regulaminem i przystępuje do korzystania z Konsultacji.

3. Korzystanie z Konsultacji jest w pełni dobrowolne.

4. Z tytułu korzystania z Konsultacji TSH nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników korzystających z Konsultacji przy użyciu aktywnego Kodu.

5. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez umówienie Konsultacji za pośrednictwem Portalu.

6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta poprzez dokonanie pierwszego zapisu na Konsultację oraz akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas udzielania Konsultacji od momentu rezerwacji terminu Konsultacji, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z dalszego korzystania z Konsultacji.

§2 Warunki korzystania z Konsultacji

1. Z Konsultacji może skorzystać wyłącznie osoba fizyczna, która łącznie spełnia poniższe warunki:

a) ukończyła 18-ty rok życia lub posiada zgodę opiekuna prawnego/rodzica,

b) jest posiadaczem aktywnego Kodu lub uiściła odpowiednią opłatę.

2. Dostęp do Platformy i pełne jej wykorzystanie możliwe jest za pośrednictwem Portalu lub Aplikacji.

3. Aby uzyskać status Użytkownika, osoba spełniająca warunki powyżej powinna za pośrednictwem Platformy wprowadzić wymagane Dane osobowe, a następnie opłacić usługę lub wprowadzić posiadany Kod i zatwierdzić wybór poprzez naciśnięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE” (lub równoważnego).

4. Aby skorzystać z Konsultacji należy po uzyskaniu statusu Użytkownika wybrać kategorię tematyczną Konsultacji i jej termin spośród dostępnych na Platformie, a następnie zatwierdzić wybór i wprowadzone wcześniej Dane osobowe poprzez naciśnięcie przycisku „POTWIERDŹ SPOTKANIE” (lub równoważnego) oraz za pomocą odpowiedniej funkcji

5. Kod upoważnia Użytkownika do skorzystania z dowolnej liczby Konsultacji w rodzaju przypisanym do danego Kodu oraz do wysokości jego wartości.

6.Kod jest ważny przez Klient oraz TSH mogą ustalić odmienny okres ważności kodu, o czym Klient zobowiązany jest poinformować podmiot, któremu taki Kod został udostępniony.

7. Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji chęci skorzystania z Konsultacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, TSH wyśle Użytkownikowi potwierdzenie umówienia Konsultacji z podaniem daty i godziny rozpoczęcia, linku do połączenia w trybie on-line oraz wstępne informacje, jak przygotować się do Konsultacji.

8. Korzystanie z Konsultacji wymaga posiadania urządzenia z dostępem do:

a) kamery i mikrofonu,

b) sieci Internet oraz przeglądarki internetowej,

c) przeglądarek internetowych umożliwiających wyświetlanie stron www, przy czym zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek,

d) oprogramowania Adobe Acrobat Reader w pewnych przypadkach do poprawnego otwierania plików w formacie PDF,

e) oprogramowania Zoom wymaganego do poprawnego przeprowadzenia Konsultacji,

f) oprogramowania JavaScript wymaganego do poprawnego działania Portalu,

g) aktywnego konta poczty elektronicznej.

9. Zastrzega się, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem urządzeń końcowych, przy użyciu których Użytkownik korzysta z Konsultacji nie obciążają TSH.

10. TSH nie odpowiada za przerwy techniczne w świadczonej Konsultacji wynikłe z powodu braku dostępności sieci Internet, z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych wynikających z przyczyn niezależnych od TSH.

11. Niezależnie od powyższego, TSH czyni należyte starania, aby zapewnić działanie wszystkich udostępnianych funkcjonalności Portalu, w szczególności poprzez bieżącą naprawę usterek.

12. TSH nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikłe z siły wyższej, czyli okoliczności niezależnych od TSH, których nie można było racjonalnie przewidzieć lub im zapobiec, w tym katastrof, klęsk żywiołowych, pożarów, zalań, wojen, strajków, zamieszek oraz warunków atmosferycznych, które w sposób trwały lub czasowy uniemożliwiałyby lub utrudniałyby korzystanie z Konsultacji.

§3 Opis Konsultacji

1. Konsultacje są dostępne od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w dostępnych blokach godzinowych wskazanych na Platformie, z zastrzeżeniem, iż kalendarz z dostępnymi terminami oraz funkcjonalność umawiania Konsultacji są dostępne w trybie ciągłym.

2. Czas trwania Konsultacji jest odmienny dla każdego rodzaju Konsultacji i wskazany na Platformie przy opisie usługi.

3. Konsultacja obejmuje:

a) przeprowadzenie wstępnego wywiadu z Użytkownikiem dotyczącego jego potrzeb;

b) udzielanie porad eksperckich w obszarze wybranej tematyki;

za pośrednictwem rozmowy on-line z Konsultantem w formie czatu lub video czatu.

4. W celu prawidłowego wykonania Usługi wymagana jest punktualność po stronie Użytkownika. W razie opóźnienia przekraczającego 10 minut po stronie Użytkownika, TSH nie jest zobowiązany do realizacji umówionej Konsultacji. Jakiekolwiek opóźnienie leżące po stronie Użytkownika nie powoduje obowiązku przedłużenia Konsultacji po stronie TSH.

5. W przypadku 10-minutowej nieaktywności Użytkownika korzystającego z Konsultacji, Konsultant może zakończyć rozmowę.

6. Użytkownik może anulować umówioną Konsultację nie później niż przed umówioną Konsultacją korzystając z funkcji „Anuluj Konsultację” (lub równorzędnej) za pośrednictwem Portalu. Konsultację odwołaną w terminie krótszym niż godzin przed umówionym terminem uważa się za zrealizowaną.

7. Konsultant może odwołać umówioną Konsultację bez podania przyczyny umówioną Konsultacją. Po tym terminie Konsultant może odwołać umówioną Konsultację jedynie z ważnych przyczyn. Niezależnie od przyczyny odwołania Konsultacji przez Konsultanta, jest on zobowiązany udzielić Konsultacji Użytkownikowi w kolejnym wybranym przez Użytkownika terminie. Jeżeli odwołanie rezerwacji nastąpiło w ostatnim miesiącu aktywności Kodu, Kod ulega przedłużeniu o kolejny miesiąc dla odwołanej Konsultacji.

8. W ciągu 48 godzin od zakończonej Konsultacji udzielanej Użytkownikowi po raz pierwszy w wybranej tematyce, na życzenie Użytkownika otrzyma on od Konsultanta podsumowanie/uzupełnienie rozmowy w formie pdf na adres e-mail Użytkownika. Powyższy zapis dotyczy jedynie Konsultacji w wybranych dziedzinach, wyraźnie wskazanych w opisie danej usługi na Stronie.

9. Konsultacje mają charakter jedynie ogólnoinformacyjny i nie zastępują oraz nie stanowią wyspecjalizowanej porady eksperckiej. W wypadku wątpliwości Użytkownika dotyczących jego zdolności do wykonywania zaleceń otrzymanych od Konsultanta, Użytkownik przed rozpoczęciem stosowania się do otrzymanych zaleceń powinien zasięgnąć opinii innego eksperta.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do prawidłowego świadczenia Konsultacji niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika z Konsultantem.

11. TSH nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje stosowania się do zaleceń otrzymanych w ramach Konsultacji, zwłaszcza jeśli wynikają z niestosowania się lub niewłaściwego stosowania się do wskazówek lub instrukcji Konsultanta.

12. Pomimo dołożenia najwyższej staranności przez TSH, Konsultacje nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Użytkownika, z uwagi na złożoność kwestii zdrowotnych i prawnych mających wpływ na efekt udzielanych porad.

13. Usługi przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkownika, do celów niekomercyjnych oraz nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania ani kopiowania jakichkolwiek treści otrzymanych od w ramach Konsultacji w żadnej formie i w żaden sposób, które to treści podlegają ochronie w zakresie prawa autorskiego.

14. Użytkownik nie jest uprawniony do publikowania podczas trwającej Konsultacji żadnych materiałów lub treści o charakterze bezprawnym, naruszających słuszny interes TSH lub podmiotów trzecich oraz treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego.

15. TSH zastrzega sobie prawo do przerwania trwającej Konsultacji lub odmowy jej udzielenia w przypadku:

a) podejmowania przez Użytkownika działań niezgodnych z Regulaminem,

b) gdy zachowanie Użytkownika świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie obraźliwe, naruszające dobra osobiste Konsultanta i/lub istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż Użytkownik znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych substancji o działaniu podobnym do ww.,

c) gdy udzielenie Konsultacji mogłoby narazić zdrowie lub życie Użytkownika.

§4 Reklamacje

1. W związku z wykonywaną Konsultacją Użytkownik może składać reklamacje pisemnie pod adres: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/109, 03-984 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez TSH odpowiedzi.

3.TSH ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska TSH, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

§5 Zmiana regulaminu

1. Z ważnej przyczyny TSH może wprowadzić zmiany do Regulaminu, przy czym w żadnym razie taka zmiana nie może działać wstecz, a w szczególności pozbawiać Użytkowników praw nabytych na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu. Ważną przyczyną zmiany Regulaminu jest:

a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

c) rozszerzenie zakresu Konsultacji;

d) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

e) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

f) zmiana w zakresie procesu przystępowania Użytkowników do Konsultacji;

g) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Konsultacji;

h) zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.

2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna z 30-dniowym wyprzedzeniem w Portalu.

3. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od TSH wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 2 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin.

4. Zmieniony Regulamin stosuje się do Użytkownika, który nie zrezygnuje z udziału w umówionej Konsultacji przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.

§6 Szczegółowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. TSH oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

2. TSH stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Portalu w ramach udzielanych Konsultacji.

3. Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware);

b) różnego rodzaju aplikacje lub skrypty, mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego Użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery;

c) programy szpiegujące (ang. spyware);

d) programy śledzące działania Użytkownika, które gromadzą informacje o Użytkownika i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;

e) spam;

f) niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu   odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;

g) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. Phishing);

h) włamania do systemu teleinformatycznego Użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploiti rootkit.

4. Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne  urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

5. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

a) włączona zapora sieciowa (ang. firewall),

b) aktualizacja wszelkiego oprogramowania,

c) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,

d) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,

e) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,

f) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,

g) szyfrowanie transmisji danych,

h) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),

i) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.

§7 Dane osobowe

1. TSH pełni funkcję administratora danych osobowych Użytkownika zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne dla funkcjonowania i korzystania z Portalu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem https://theshifthouse.com/polityka_prywatnosci. Pytania w zakresie ochrony danych osobowych należy kierować mailowo na adres [email protected].

2. TSH przetwarza dane osobowe w celach:

a) zawarcia i realizacji umowy dot. świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na udzielaniu Konsultacji; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) dane osobowe dotyczące zdrowia Użytkownika TSH będzie przetwarzać w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem na podstawie wyrażonej przez niego zgody (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

d) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu TSH w postaci ochrony praw (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f oraz w przypadku danych dotyczących zdrowia Użytkownika art. 9 ust. 2 pkt f RODO);

e) prowadzenia analiz i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. W zależności od celu i podstawy przetwarzania, TSH będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników przez okres wskazany poniżej:

a) w celu zawarcia oraz realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem – do momentu posiadania aktywnego konta Użytkownika na Platformie;

b) w celach marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;

c) w celu wywiązania się z obowiązków prawnych związanych z podatkami i rachunkowością – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

d) w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych;

e) w celach analitycznych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;

4. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane następującym podmiotom: upoważnionym pracownikom i współpracownikom, osobom udzielającym Konsultacji, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Klientów oraz wspierającym działania marketingowe TSH, doradcom prawnym, podmiotom prowadzącym audyty. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane także organom publicznym w przypadkach przewidzianych przez prawo.

5. TSH dokładam należytych starań, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem i wdrożone zostały odpowiednie zabezpieczenia.

6. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

c) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo dostępu do danych,

f) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

g) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

h) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

i) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od TSH danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

7. Podanie przez Użytkownika Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości udzielenia Konsultacji.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 9/109, 03-984 Warszawa.

z dopiskiem „Dane osobowe”.

§7 Postanowienia końcowe

1. Aktualny Regulamin zamieszczony jest na Stronie. Uczestnik może wyświetlać i utrwalać treść Regulaminu w dowolny technicznie możliwy sposób, w szczególności pobrać Regulamin ze Strony.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2020 r.
Search
Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here